Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI

GUBERNATOR

  Łukasz Grochowski
ROTARY NA ŚWIECIE
ROTARY W POLSCE
KLUBY W POLSCE
NASZE KINO
O ROTARY
ROTARIANIN
 • ROTARY CLUB MEETENG ARE HELD EVERY MONDAY AT 7 PM IN HOTEL RADISON BLU (PANORAMA HALL) PURKYNIEGO 10 STREET 50-156 WROCŁAW - WELCOME ALL

 • SPOTYKAMY SIĘ ZAWSZE W PONIEDZIAŁKI O GODZ. 19:00 HOTEL RADISON BLU (SALA PANORAMA) UL. PURKYNIEGO 10, 50-156 WROCŁAW - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.12.2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

Porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zebrania

Członków Rotary Club Wrocław Panorama

 

 

Zarząd Klubu w oparciu o postanowienia § 27.1 w powiązaniu z§ 27.3 Statutu Klubu zwołuje na dzień 10 .12.2017 r. o godzinie 1900 w terminie pierwszym i o godzinie 1930 w terminie drugim w siedzibie klubu przy ul. Purkiniego 10 - Hotel Radisson BLU w oparciu o postanowienia § 27.2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie z planowanym programem:

 

 

 1. Wybór prowadzącego Walne Zebranie Członków, 
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej oraz wybór Protokolanta, 
 3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Klubu kadencji 2017/2018, 
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu z wykonania zadań i bilansu Klubu za rok sprawozdawczy 2017/2018 i udzielenie skwitowania członkom komisji,
 5. Przyjęcie bilansu za kadencję 2017/2018, 
 6. Podjęcie uchwały kwitującej działalność Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 1. Wybór i powołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej na rok 2019/2020,
 2. Ustalenie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich, 
 1. Wybór Prezydenta Nominata na kadencję 2020/2021,
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian, 
 3. Uchwalenie regulaminów,
 4. Rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych i nie ujętych w porządku dziennym zebrania. 

 

 

 

Prezydent RC

PWrocław Panorama

Paweł Buczak

 

  

 

Facebook