Vocational ServiceSpojrzenie na kalendarz Rotariański

Rok rotariariski zawiera tak zwane "Specjalne Miesiące" i inne wydarzenia wokół których kluby planują niektóre z cotygodniowych programów spotkań a także część różnych innych form działalności.

Kompletną listę specjalnych obchodów rotariańskich można odnaleźć w Offical Directory.

Czym jest służba zawodowa?

Służba Zawodowa (Yocational Service) jest jedną z Czterech Dróg Działalności Rotary. Odpowiedzialnością każdego klubu i jego członków jest sprawić aby to pojecie kojarzono z : . szczerością.wewnetrzną spójnością i uczciwością w kontaktach
z pracodawcami, pracownikami, klientami, konkurentami i publicznością;

• nie udzielaniem sobie na wzajem przez Rotarian specjalnych
przywilejów w kontaktach zawodowych;

• uznanie wartości wszelkiej pracy użytecznej;

• oraz wspomaganie społeczności na miarę swoich możliwości, na
przykład poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia czy
szkolenia zawodowe dla młodzieży.

Zadania komitetu d/s Zawodowych

Działania podejmowane przez Rotary w odpowiedzi na wyzwania rzucane przez dzisiejszą sytuacje ekonomiczną mogą być przyczyną zasadniczych zmian w życiu społeczności. Jako liderzy zawodowi i ekonomiczni Rotarianie, dzięki swojej wnikliwości oraz doświadczeniu mogą się walnie przyczynić do sukcesu przedsięwzięć w dziedzinie Spraw Zawodowych.

W zależności od rozmiarów i stopnia zorganizowania klubu, jedna lub więcej osób powinna podjąć działania w jednym z następujących zakresów : planowanie kariery, aktywność zawodowa, świadomość zawodowa, wyróżnienia zawodowe i Wolontariusze Rotariańscy [Rotary Yolunteers]. Plany komitetu powinny być przedstawione do akceptacji przez klubową radę dyrektorów. Komitet powinien również zapewnić specjalne formy aktywności w czasie trwania Miesiąca Służby Zawodowej (Yocational Service Month)(październik). Szersze informacje na powyższe tematy można odnaleźć w źródłach wymienionych w Katalogu Rotary International.
Propozycje przedsięwzięć klubowych.

Planowanie kariery - Dostarczanie informacji o możliwościach pracy. Pomoc przyszłym pracownikom w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Stwarzanie możliwości odbycia praktyk zawodowych i innego rodzaju stażów. Fundowanie stypendiów. Organizowanie seminariów w celu udostępnienia informacji początkującym drobnym przedsiębiorcom. Informowanie przedsiębiorców o potencjale starszych pracowników.

. Aktywność zawodowa - Prezentacje panelowe prowadzone przez grupę prelegentów, na temat tego jak radzą sobie z codziennymi
problemami takimi jak zanieczyszczenie środowiska czy nadużywanie alkoholu i substancji odurzających w miejscu pracy. Promowanie 4- Punktowego Testu [The 4-Way Test] we wszystkich Rotariańskich kontaktach: "Czy rzeczy które myślimy, mówimy lub robimy są: Prawdziwe? Uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych? Czy wpłyną na umocnienie przyjaźni i dobrej woli? Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?"

. Świadomość zawodowa - Zaproszenie każdego członka klubu do opowiedzenia o swojej pracy, ewentualnie oprowadzenia
zainteresowanych po miejscu pracy. Zapraszanie przedstawicieli profesji nie reprezentowanych w klubie do opowiedzenia o ich pracy.
Zachęcanie Rotarian do przyłączania się do międzynarodowych Rotariańskich Wspólnot Rekreacyjnych i Zawodowych [Rotary Recreational and Yocational Fellowships], które zajmują się między innymi wymianą informacji i badaniem możliwości rozszerzenia działalności na polu Spraw Zawodowych.

• Wyróżnienia zawodowe - Wyróżnianie osób i organizacji za profesjonalizm i wysokie standarty etyczne w codziennej działalności zawodowej. Wykorzystywanie ceremonii wręczania nagród do zwrócenia uwagi opinii społecznej na ideały propagowane przez klub.

• Wolontariusze rotariańscy [Rotary Yolunteers] - Zachęcanie Rotarian do dobrowolnego udziału w programach na stopniu lokalnym, dystryktu i międzynarodowym. Zapraszanie na spotkania klubowe prelegentów przedstawiających tematy do podjęcia przez wolontariuszy. Zgłaszanie do komitetu dystryktu zapotrzebowania lub gotowości pomocy ze strony wolontariusz, z których pomocy nie da się skorzystać na szczeblu lokalnym.

Przykłady przedsięwzięć w Służbie Zawodowej

• Kluby Rotary w Maroku prowadzą warsztaty i seminaria dotyczące planowania kariery, pomagające corocznie setkom młodych ludzi.

• Klub Rotary w Makati, Filipiny, stworzył centrum szkolenia zawodowego, gdzie studenci uczą się projektowania ubrań, obróbki
mięsa, elektroniki, krawiectwa i pracy barmana. Klub oferuje pełne stypendia dla ubogich studentów.

Rotarianie w Wielkiej Brytanii wyróżniają co roku "młodego wynalazcę". Ostatnio nagrodzona została 16-to letnia dziewczynka, której wynalazek pozwala dzieciom z bezwładem nóg na samodzielne korzystanie z huśtawek za pomocą ręcznych ciągów.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl